Benefactors

El programa de Benefactors, amb les seves diverses categories de col·laboració, és una formula de suport dirigida a persones físiques que amb la seva aportació filantròpica ajuden a fer realitat els objectius del Liceu. El vostre suport i compromís, tot establint un lligam amb la institució i generant un vincle de futur, és part fonamental perquè l’òpera sigui possible. Aquesta fórmula de suport us permetrà vincular-vos a l’òpera i al Liceu d’una manera més propera.

La Fundació del Gran Teatre del Liceu gaudeix del règim fiscal especial establert segons la Llei 49/2002 de 23 de desembre de “Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”

Així mateix, d’acord amb la Disposició Addicional Quarentena Vuitena de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016 es gaudirà d’un increment d’un 5% en els percentatges i límits de la deducció prevista a l’article 19 de la Llei 49/2002 i aplicable a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

El Departament de Patrocini i Mecenatge està a la vostra disposició per atendre-us i ampliar-vos tota la informació sobre el Programa de Benefactors:

Carles Abril
Salvador Alemany
Fernando Aleu
Josep Balcells
Joaquim Barraquer
Núria Basi
Manuel Bertrán Mariné
Manuel Bertrand Vergés
Agustí Bou
Carmen Buqueras
Cucha Cabané
Joan Camprubí
Guzmán Clavel
Josep M. Corrales
Manuel Crehuet
Josep Cusí
Maria Dolors i Francesc
Francisco Egea
Antoni Esteve

Magda Ferrer Dalmau
Maria Font de Carulla    
Mercedes Fuster
José Gabeiras
Jose Luis Gali
Jorge Gallardo
Francisco Gaudier
Lluís Mª Ginjaume
Ezequiel Giró
Jaume Graell
Francisco A. Granero
Pere Grau
Calamanda Grifoll
Francesca Guardiola
Maria Guasch
Sofia Lluch
Gabriel Jené
Josep Milian
José M. Mohedano

Carmen Molins
Joan Molins
Josep Ignasi Molins
Josep Oliu
Maria Reig
Francisco Reynés
Miquel Roca
Josep Sabé
Francisco Salamero
Maria Soldevila
Jordi Soler
Karen Swenson
Manuel Terrazo
Ernestina Torelló
Joan Uriach
Marta Uriach
Manuel Valderrama
Josep Vilarasau
Maria Vilardell †
Salvador Viñas