Senyalística

La nova senyalística del teatre vol respondre a la necessitat de millorar la comprensió dels materials escrits editats pel Liceu així com la senyalística dels espais públics del teatre, adaptant-los pel que fa a continguts, llenguatge i forma a les directrius internacionals de Lectura Fàcil a fi de millorar-ne la comprensibilitat i eficàcia comunicativa.

S’ha tingut en compte aspectes com el tamany dels rètols, el tipus i tamany de les lletres i grafies emprades, els colors contrastats i les superfícies no brillants, l’altura dels cartells i la seva ubicació però també el seu contingut comunicatiu arran de la supervisió i col·laboració de l’associació Lectura Fàcil.

La nova senyalística incorpora la informació en català, castellà i anglès.