Tarifes

El preu de l’abonament inclou sempre un descompte que varia en funció del format d’abonament i d’altres conceptes:

Abonaments Fixes

El preu de venda al públic d’aquests abonaments s’ha calculat aplicant un descompte sobre el preu que resulta de sumar el cost que tindrien les entrades comprades individualment*:

  • Temporada: 4% de descompte
  • Reduïts: 2% de descompte
  • Populars: 15% de descompte

Bonificació per Antiguitat

S’han classificat els abonaments en funció de la seva antiguitat entesa com el nombre de temporades en que s’ha mantingut l’abonament de forma ininterrompuda.

Els abonaments es classifiquen en 4 trams segons antiguitat.

L'antiguitat va associada a un abonament concret, en cas de que un abonat tingui més d'un abonament, cadascun pot tenir una antiguitat diferent.

En funció de cada categoria, els abonaments tenen una bonificació sobre el preu d’abonament al públic:

Categoria Antiguitat Descompte
Liceu 3 Nous Cap *
1 any 8%
2 anys 10%
3 anys 12%
Liceu 10 4-10 anys 15%
Liceu 20 10-20 anys 18%
Liceu Club >20 anys 20%

L'antiguitat s'acumula tant si l'abonament és de butaca fixa com si és de flexible, malgrat aquest últim no té cap tipus de descompte per antiguitat a la temporada 2015-2016.

L'antiguitat d'un abonament no es perd si es canvia de localitat zona o torn dins el mateix torn (encara que es canviï de zona) o si es canvia de torn, sempre i quant aquest canvi no afecti a altres abonats, obligant-los a desplaçar-se de localitat.

L'antiguitat de l'abonament es perd en cas de canvi de nom del titular, excepte en el cas de parentesc de primer grau (cònjuge, fills, pares, germans).

Només podran gaudir dels descomptes per antiguitat les persones físiques, les administracions públiques i les persones jurídiques sense afany de lucre i utilitat pública.

Els descomptes i bonificacions no seran acumulables, llevat que s’hagi indicat el contrari.

Els descomptes són per la present temporada i no vinculen a la seva aplicació en temporades futures.

El descomptes van lligats a l'antiguitat de l'abonament segons la classificació: Liceu3, Liceu10, Liceu20 i Club. Aplicant uns percentatges que es decideixen cada any.

S’apliquen exclusivament als abonaments de butaca fixa, aplicant el descompte sobre el preu d’abonament de venda al públic.

Els nous abonaments podran ser objecte de promocions en preu puntuals i segmentades.

La bonificació és per abonament i és independent de l’antiguitat de l’abonat. Així, si un abonat disposa d’abonaments comprats en moments diferents, s’aplicarà a cada abonament la bonificació que li pertoqui en funció de la data d’adquisició de cadascun.

(*) només el descompte que té a veure amb la suma del preu de les entrades.

Abonaments Flexibles

Disposa de dos nivells de descompte, en funció de la modalitat escollida:

  • Flexible-Reduït 8% de descompte
  • Flexible-Temporada 12% de descompte