Reglament

Reglament del 51 Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas 

1.- El 51 Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas, de Barcelona, resta obert, sense distinció de nacionalitat: 

a) a totes les cantants de 18 a 32 anys, ambdues edats complertes durant l’any 2013. 

b) a tots els cantants de 18 a 35 anys, ambdues edats complertes durant l’any 2013. 

No es farà cap excepció pel que fa al límit d’edat. 

2.- El candidat enviarà la butlleta d’inscripció online. El mateix dia enviarà a francisco.vinas@liceubarcelona.cat: a) document oficial que permeti de comprovar l’edat i la nacionalitat del candidat; b) historial breu: estudis musicals realitzats, guardons obtinguts i activitats professionals; c) justificant bancari d’haver pagat el dret d’inscripció a l’Audició Preliminar. 

3.- El termini d’inscripció quedarà tancat el 2 d’octubre de 2013. 

El dret d’inscripció a les Audicions Preliminars serà de 50 €. El candidat haurà d’abonar aquest import (comissions bancàries a càrrec del candidat) mitjançant una transferència bancària al compte següent: 

Banc: Caixabank, S.A.
Titular del compte: Fundación Privada Francesc Viñas
IBAN: ES40 2100 3060 5922 0201 8670
BIC: CAIXESBBXXX 

i haurà d’enviar justificant bancari juntament amb la resta de materials (veg. Art. 2). Sense aquest justificant la inscripció no serà vàlida. No serà acceptada cap altra forma de pagament i en cap cas es retornarà l’import de la inscripció. 

El dret d’inscripció a la Fase Final serà de 50 €. Aquest import s’abonarà en efectiu a Barcelona i després el candidat rebrà el seu carnet de concursant. Sense aquest carnet el cantant no podrà participar a la Fase Final. 

4.- Els candidats especificaran en la butlleta d’inscripció la ciutat on volen fer l’audició preliminar (veg. Art. 7), i els títols i els autors de les obres que presenten a l’Audició Preliminar i a la Fase Final del Concurs (veg. Art. 5). 

La inscripció no serà considerada vàlida si aquest programa no ve indicat amb precisió. Un cop tancada la inscripció no s’admetran rectificacions en el programa presentat i acceptat pel Comitè Organitzador. 

5.- Els candidats hauran d’indicar en la butlleta d’inscripció el tipus de la seva veu (soprano, mezzosoprano, contralt, contratenor, tenor, baríton, baix-baríton o baix), la categoria a la qual volen presentar-se: Òpera o Oratori-Lied, i si desitgen participar en els Premis Especials.

En la categoria Òpera el concursant presenta: 
Per a l’Audició Preliminar: 1 ària d’òpera.
Per a la Fase Final: 5 àries d’òpera. 

La categoria Òpera inclou també: les àries de concert, les àries de sarsuela (com a màxim 2), les àries d’opereta (com a màxim 1). Com a mínim 3 de les 5 obres de la Fase Final han de ser àries d’òpera.

En la categoria Oratori-Lied el concursant presenta: 
Per a l’Audició Preliminar: 1 ària d’oratori, 1 cançó.
Per a la Fase Final: 3 àries d’oratori, 5 cançons. 

L’Oratori inclou els gèneres Cantata, Missa, Motet, Passió, etc; i el Lied inclou els gèneres Melodia, Lied clàssic, romàntic o modern. 

6.- El programa indicat pels candidats el comprendran, com a mínim, quatre obres extretes del repertori alemany, italià, francès, anglès, llatí, rus, castellà o català, sense excloure altres repertoris. El concursant cantarà, com a mínim, en dos idiomes diferents. Les obres hauran d’ésser cantades preferentment de memòria i sempre en l’ idioma original. 

7.- El 51 Concurs Francesc Viñas s’efectuarà en dues etapes: 

I.- Audicions Preliminars. El candidat triarà fer la prova en una de les següents ciutats i d’acord amb les dates indicades a continuació: 

París, 5.11.2013
Nova York, 12.11.2013
Madrid, 13.11.2013
San Francisco, 13.11.2013
Milà, 18.11.2013
Londres, 20.11.2013
Hamburg, 26.11.2013
Barcelona del 8 al 10.01.2014  

Cada candidat haurà de fer constar a la butlleta d’inscripció la ciutat on vol fer l’Audició Preliminar. (veg. Art. 8) 

Els candidats que necessitin tramitar un visat faran obligatòriament l’Audició Preliminar a Barcelona.

II.- Fase Final. 

La Fase Final del Concurs s’efectuarà en quatre etapes, del 12 al 19 de gener de 2014: 

II.1.- Segona Prova, pública (amb piano). Tindrà lloc a l’auditori del Conservatori Municipal de Música, carrer Bruc 110, el diumenge 12 i el dilluns 13 de gener (veg. Art. 9). 

II.2.- Prova Semifinal, pública (amb piano). Tindrà lloc a l’auditori del Conservatori Municipal de Música, carrer Bruc 110, el dimarts 14 i dimecres 15 de gener (veg. Art. 10). 

II.3.- Prova Final, pública (amb piano). Tindrà lloc al Gran Teatre del Liceu, el divendres 17 de gener (veg. Art. 11). 

II.4.- Concert dels Premiats, públic (amb orquestra). Tindrà lloc al Gran Teatre del Liceu, el diumenge 19 de gener (veg. Art.15). 

Els cantants hauran de portar les partitures (cant i piano) que calguin per a la interpretació de llur programa. 

El Comitè Organitzador posarà un pianista acompanyant a disposició de cadascun dels concursants. Això no obstant, el cantant és lliure d’utilitzar els serveis d’un acompanyant propi; en aquest cas ho haurà d’especificar a la butlleta d’inscripció. 

8.- Les Audicions Preliminars tindran lloc els dies: 

5 de novembre a l’Opéra National de Paris;
12 de novembre al Metropolitan Opera House de Nova York;
13 de novembre a la San Francisco Opera;
13 de novembre al Teatro Real de Madrid;
18 de novembre al Teatro alla Scala de Milà;
20 de novembre al Royal Opera House Covent Garden de Londres;
26 de novembre a l’Hamburgische Staatsoper;
del 8 al 10 de gener de 2014: Gran Teatre del Liceu de Barcelona al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. 

Els horaris i adreça exactes de l’audició seran comunicats al candidat després d’haver rebut la seva inscripció. 

En aquesta Audició Preliminar, el concursant cantarà:
Categoria Òpera.- 1 ària d’òpera. 
Categoria Oratori-Lied.-1 ària d’oratori, 1 cançó.

Les obres seran escollides pel mateix concursant i no podran ser cantades novament a la Fase Final. La durada de l’actuació del candidat no pot excedir de cinc minuts per a la Categoria Òpera i de vuit minuts per a la Categoria Oratori-Lied

El resultat serà comunicat al candidat per la Secretaria del Concurs i la llista dels candidats admesos a la Fase Final serà publicada a la pàgina web del Concurs. 

9.- Segona Prova.- El concursant cantarà:
Categoria Òpera.- 1 ària d’òpera.
Categoria Oratori-Lied.- 1 ària d’oratori, 1 cançó. 

Les obres seran escollides pel mateix concursant del programa que haurà presenta. La durada de l’actuació del candidat no pot excedir de cinc minuts per a la Categoria Òpera i de vuit minuts per a la Categoria Oratori-Lied. El Jurat es reserva el dret de poder eliminar part de qualsevol de les obres. 

10.- Prova Semifinal.- El concursant cantarà:
Categoria Òpera.- 2 àries d’òpera.
Categoria Oratori-Lied.- 1 ària d’oratori, 2 cançons. 

Les obres seran escollides pel mateix concursant del programa que haurà presentat i no hauran estat cantades a la Segona Prova. El concursant podrà cantar-les seguint l’ordre que vulgui. Segons la durada de la Prova Semifinal, el Jurat tindrà facultats per a suprimir una de les obres. En qualsevol cas la durada de l’actuació del candidat no pot excedir de deu minuts per a la Categoria Òpera i per a la Categoria Oratori-Lied. El Jurat es reserva el dret de poder eliminar part de qualsevol de les obres. 

11.- Prova Final.- El concursant cantarà:
Categoria Òpera.- 2 àries d’òpera.
Categoria Oratori-Lied.- 1 ària d’oratori, 2 cançons. (Els 2 Lieder hauran de ser de Schubert pels concursants que es presentin al premi de la Schubertíada.) 

Les obres seran escollides pel mateix concursant del programa que haurà presentat i no hauran estat cantades ni a la Segona Prova ni a la Prova Semifinal. Tanmateix el Jurat, si ho creu oportú, es reserva el dret de fer repetir una obra ja cantada anteriorment; en aquest cas, al concursant li serà comunicat per endavant. El concursant podrà cantar les obres seguint l’ordre que vulgui. Segons la durada de la Prova Final, el Jurat tindrà facultats per a suprimir una de les obres. El Jurat es reserva el dret de poder eliminar part de qualsevol de les obres. 

12.- Els concursants de la categoria Òpera que participin en els Premis Especials Verdi o Wagner, hauran de procedir de la manera següent:

Dues de les cinc àries anunciades a la butlleta d’inscripció seran, respectivament, de Verdi o de Wagner. Una serà cantada en el transcurs de la Prova Semifinal, i l’altra a la Prova Final. Els concursants podran optar solament a un d’aquests dos Premis Especials.

13.- Els concursants que participin al Premi Especial Mozart hauran de procedir de la manera següent:

Categoria Òpera.- Dues de les cinc àries d’òpera hauran d’ésser obligatòriament de Mozart. Una serà cantada en el transcurs de la Prova Semifinal, i l’altra a la Prova Final.
Categoria Oratori-Lied.- Dues cançons i una ària d’oratori hauran d’ésser obligatòriament de Mozart. Una cançó serà cantada en el transcurs de la Prova Semifinal, i l’ària d’oratori i l’altra cançó a la Prova Final. 

14.- Els concursants de la categoria Òpera que participin als Premis Especials de Sarsuela o de Música Russa hauran de procedir de la manera següent:

Dues de les obres anunciades a la butlleta d’inscripció seran respectivament de Sarsuela o de Música Russa. Una de les obres serà cantada en la Prova Semifinal i l’altra en la Prova Final. 

15.- El Concert dels Premiats així com l’assistència al lliurament de Premis són obligatoris pels que estiguin en possessió d’un Premi Oficial (Primer, Segon, Tercer, Quart, Cinquè o Sisè), Premi Extraordinari o Premi Especial. La no participació en aquest Concert i la no assistència al lliurament de premis implica la renúncia al Premi per part del guardonat. Els premis seran pagats per mitjà de xec o transferència. 

El dissabte dia 18 de gener pel matí i per la tarda tindrà lloc en el Gran Teatre del Liceu un assaig amb orquestra que serà obligatori per a tots els guardonats. 

Si els guanyadors no aporten llurs partitures i material d’orquestra de les obres que han de cantar en aquest Concert, hauran d’adaptar-se a les disponibilitats del Comitè Organitzador. Aquest es reserva el dret d’ampliar el nombre de participants en aquest Concert. 

16.- La inscripció del candidat en el Concurs pressuposa, per la seva banda, l’acceptació d’aquestes bases, així com també de les decisions del Jurat. 

17.- La Fundació Gran Teatre del Liceu i el Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas tindran els drets mundials d’enregistrament i retransmissió per ràdio i televisió o qualsevol altre mitjà audiovisual d’enregistrament, reproducció i/o difusió existents o que puguin sorgir en el futur, de les intervencions del concursant, el qual renuncia expressament i formalment a tots aquells drets que per aquest motiu li poguessin correspondre. 


HOTEL 

Anirà a càrrec del Comitè Organitzador l’allotjament a l’hotel (habitació i esmorzar) dels concursants participants a la Fase Final residents fora de la província de Barcelona, a partir del dissabte 11 de gener i fins el moment que el concursant sigui eliminat.

Per tal de poder gaudir d’aquesta gratuïtat, tots els participants a la Fase Final hauran d’allotjar-se obligatòriament a l’Hotel Catalonia Sagrada Familia ***, C/Aragó 569 bis, en el qual tindran reservat allotjament a partir del  dissabte 11 de gener. La condició assenyalada més amunt es refereix a habitació compartida. Si el concursant desitja habitació individual pagarà la diferència que representi el cost addicional d’aquesta.

Informació

Secretaria del concurs
C/ Bruc, 125
08037 Barcelona
E-mail

Facebook