Normativa

Normes del Teatre aplicables al públic

Puntualitat i accessos
Les funcions comencen puntualment. Per consideració al públic i als artistes, es prega la màxima puntualitat. No es permetrà l’entrada a la Sala un cop iniciada la representació (incloent-hi l’accés a totes les llotges i avantllotges). Tampoc no es permetrà l’entrada a la Sala després de l’entreacte un cop hagi començat la funció. Es permetrà l’accés als espectadors que es trobin a les escales, passadissos i vestíbuls quan es tanquin les portes d’accés al Teatre.
Els espectadors que arribin un cop iniciat l’espectacle, el podran seguir des de la Sala de projeccions de l’Espai Liceu o mitjançant les pantalles del Foyer.

Canvis en la programació
La Fundació del Gran Teatre del Liceu, per causes d’indisposició dels intèrprets anunciats, tècniques o de força major, o quan altres circumstàncies ho exigeixin,
podrà suspendre les funcions, alterar-ne les dates, els horaris, els programes i els intèrprets anunciats.

Canvis d’ubicació
Per causes justificades i necessàries d’organització, tècniques i de producció, i d’enregistraments, el Teatre es reserva el dret de disposar de localitats ja venudes i canviar-les per altres de la mateixa zona o superior.

Gravacions i fotografies
Durant les funcions, no és permès de fotografiar, filmar ni gravar dins la Sala del Teatre.

Menors
No és permesa l’entrada de menors de 5 anys a les representacions no destinades a públic infantil.

Telefonia mòbil
Cal desconnectar els telèfons mòbils i tot tipus d’alarmes abans de l’inici de la funció i d’accedir a l’interior de la Sala.

Objectes a les baranes
No és permès de deixar objectes a les baranes dels pisos ni de les llotges de la Sala (abrics, programa, ulleres, prismàtics…). Tampoc no és permès que cap espectador s’hi assegui.

Espai lliure de fum
En aplicació de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries contra el tabaquisme, no és permès de fumar en tot el recinte del Teatre.

Assignació de seients
Tots els espectadors han de fer ús del seient que indica la seva localitat. No es permeten canvis de seients ni desplaçaments durant les representacions.
Tampoc no és permès que hi hagi persones a peu dret durant les funcions als passadissos de l’interior de la Sala.
Aliments i begudes
Les consumicions s’han de realitzar exclusivament als bars del Teatre; no es pot introduir cap tipus d’aliment a l’interior de l’edifici (ni a les avantllotges).
No és permès menjar ni beure dins la Sala.

Objectes que s’han de dipositar al guarda-roba
Els espectadors que no disposin de llotges amb avantllotges hauran de dipositar obligatòriament als guarda-roba bosses, motxilles, paraigües, cascos, etc.

Lliurament de flors
Per motius de Seguretat, no és permès llançar rams de flors a l’escenari. Suggerim llançar les flors aïlladament.

Objectes no permesos
No és permès accedir a la Sala amb llanternes, càmeres o amb pancartes amb subjeccions.

Servei per a invidents
Els gossos pigall de les persones amb discapacitat visual poden accedir a la Sala durant les funcions.

Silenci/Tos
Es prega a tots els espectadors que evitin possibles sorolls durant les representacions. Els estossecs i altres sorolls poden desconcentrar els intèrprets i molestar la resta de públic.

Personal de Sala
El Personal de Sala és el personal autoritzat per la Direcció del Teatre a vetllar pel compliment de la Normativa del Teatre aplicable al públic i per la qualitat dels serveis. És l’únic personal que té permès estar als passadissos, desplaçar-se per la Sala o entrar-hi i sortir-ne.

Dret d’admissió
La Fundació del Gran Teatre del Liceu es reserva el dret d’admissió.