The Foundation's Board of Trustees

PRESIDENTE DE HONOR
M. Hble. Sr. President de la Generalitat de Catalunya
President de la Generalitat de Catalunya

PRESIDENTE DE PATRONATO
Sr. Salvador Alemany i Mas

VICEPRESIDENTE PRIMERO
Hble. Sr. Conseller de Cultura
Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya                                                         

VICEPRESIDENTE SEGUNDO
Excmo. Sr. Fernando Benzo Sáinz
Secretario de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte       

VICEPRESIDENTE TERCERO
Il·lm Sr. Jaume Asens i Llodrà
Tercer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona

VICEPRESIDENTE CUARTO
Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès
Presidenta de la Diputació de Barcelona                                                      

VOCALES REPRESENTANTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sra. Maria Dolors Portús i Vinyeta - Secretaria General Departament de Cultura                  
Sra. Àngels Barbarà i Fondevila – Directora Autoritat Catalana de Protecció de dades
Sr. Joaquim Torrent i Frigola - Director General de Creació i Empreses Culturals del dept. de Cultura
Hble. Sra. Pilar Fernández i Bozal  

VOCALES REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Excm. Sr. Santiago Fisas Ayxelà - Diputat en el Parlament Europeu
Sra. Montserrat Iglesias Santos - Directora General del INAEM
Sr. Santiago de Torres i Sanahuja
Sr. Francisco Gaudier Fargas

VOCALES REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Sr. Joan Subirats i Humet – Comissionat de Cultura
Gerent de l’ICUB

VOCALES REPRESENTANTES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges - Diputat delegat de Cultura

VOCALES REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Javier Coll i Olalla - President
Sr. Manuel Busquet i Arrufat – Vice-President
Sr. Ignasi Borrell i Roca - Tresorer
Sr. Josep Maria Coronas i Guinart - Secretari
Sra. Àgueda Viñamata y de Urruela - vocal

VOCALES REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE MECENAZGO
Sr. Jaume Giró i Ribas - Presidente del Consejo del Mecenazgo
Sr. Luis Herrero Borque -  Grupo Santander
D. Carlos López Blanco - Telefónica
Sr. Alfonso Rodés i Vilà - Havas Media Group

Patronos de honor con derecho a asistir a las reuniones con voz pero sin voto.
Este cargo expiará en 4 ños desde su nombramiento en el último patronato (marzo 2015).

Sr. Josep Vilarasau i Salat - President de Honor de La Caixa
Sr. Manuel Bertrand i Vergès- Sociedad Gran Teatre del Liceu

SECRETARIO no patrón
Sr. Joaquim Badia i Armengol

DIRECTOR GENERAL del Gran Teatre del Liceu
Sr. Valentí Oviedo i Cornejo