Tarifes

 

- El preu de l’abonament inclou sempre un descompte que varia en funció del format d’abonament i d’altres conceptes:

Abonaments Fixes

El preu de venda al públic d’aquests abonaments s’ha calculat aplicant un descompte sobre el preu que resulta de sumar el cost que tindrien les entrades comprades individualment*:

  • Temporada: 4% de descompte
  • Reduïts: 2% de descompte
  • Populars: 15% de descompte

- Bonificació per Antiguitat:

S’han classificat els abonaments en funció de la seva antiguitat entesa com el nombre de temporades en que s’ha mantingut l’abonament de forma ininterrompuda.

- Els abonaments es classifiquen en 4 trams segons antiguitat.

 

- L'antiguitat va associada a un abonament concret, en cas de que un abonat tingui més d'un abonament, cadascun pot tenir una antiguitat diferent.

- En funció de cada categoria, els abonaments tenen una bonificació sobre el preu d’abonament al públic:

Categoria     

Antiguitat    

Descompte    

Liceu 3

nous

1 any

2 anys

3 anys

cap*

8%

10%

12%

Liceu 10

4-10 anys

15%

Liceu 20

10-20 anys

18%

Liceu Club

>20 anys

20%

- L'antiguitat s'acumula tant si l'abonament és de butaca fixa com si és de flexible, malgrat aquest últim no té cap tipus de descompte per antiguitat a la temporada 2015-2016.

- L'antiguitat d'un abonament no es perd si es canvia de localitat zona o torn dins el mateix torn (encara que es canviï de zona) o si es canvia de torn, sempre i quant aquest canvi no afecti a altres abonats, obligant-los a desplaçar-se de localitat.

- L'antiguitat de l'abonament es perd en cas de canvi de nom del titular, excepte en el cas de parentesc de primer grau (cònjuge, fills, pares, germans).

- Amb l'objectiu de regularitzar la situació de tots els abonaments i de forma excepcional, i fins al 31/12 del 2015, el canvi de titular no afectarà a l'antiguitat, independentment del parentesc entre els titulars.

Bonificacions per antiguitat

- Només podran gaudir dels descomptes per antiguitat les persones físiques, les administracions públiques i les persones jurídiques sense afany de lucre i utilitat pública

- Els descomptes i bonificacions no seran acumulables, llevat que s’hagi indicat el contrari

- Els descomptes son per la present temporada i no vinculen a la seva aplicació en temporades futures.

- El descomptes van lligats a l'antiguitat de l'abonament segons la classificació: Liceu3, Liceu10, Liceu20 i Club. Aplicant uns percentatges que es decideixen cada any.

- S’apliquen exclusivament als abonaments de butaca fixa, aplicant el descompte sobre el preu d’abonament de venda al públic.

- Els nous abonaments podran ser objecte de promocions en preu puntuals i segmentades.

- La bonificació és per abonament i és independent de l’antiguitat de l’abonat. Així, si un abonat disposa d’abonaments comprats en moments diferents, s’aplicarà a cada abonament la bonificació que li pertoqui en funció de la data d’adquisició de cadascun.

(*) només el descompte que té a veure amb la suma del preu de les entrades.

Compra ara

Abonaments Flexibles

Disposa de dos nivells de descompte, en funció de la modalitat escollida:

  • Flexible-Reduït:   8% de descompte
  • Flexible-Temporada: 12% de descompte 

Compra ara