Condicions i normativa

Condicions generals

Reemborsament de les localitats

Les localitats no es canviaran ni es reemborsaran, llevat si la funció es

cancel·la.

Revenda de localitats

Prohibida la revenda. El Liceu no garanteix l’autenticitat de les localitats

si no s’adquireixen als punts oficials de venda. En aquest cas, si no es

permet l’accés al Teatre, es declina tota responsabilitat.

Preus de les localitats

El Liceu es reserva el dret d’incrementar el preu de les localitats en cas

que l’IPC anual augmenti per sobre de la previsió oficial.

Recollida de localitats i abonaments

Caldrà presentar el DNI del titular o una fotocòpia amb la seva autorització.

Canvis de funcions per a abonats

Els abonats podran canviar les localitats de la funció assignada per una

altra del mateix espectacle, abonant-ne la diferència, si s’escau, per

canvi de repartiment o de categoria.

Duplicats de targetes

En cas de pèrdua de la targeta d’abonament, se’n podrà sol·licitar un

duplicat trucant al telèfon 93 485 99 13 i pagant el cost corresponent. Es

cobrarà també per la impressió de localitats incloses en l’abonament.

Anul·lació i renovació d’abonaments

El Teatre es reserva el dret d’anul·lar abonaments per causes

organitzatives, per falta de pagament d’algun dels terminis, així com

també de denegar-ne la renovació. El Teatre no garanteix la renovació a

la mateixa localitat.

Pagaments fraccionats

Si l’abonament es paga fraccionadament, la falta d’un termini provocarà

el cobrament íntegre de tot l’abonament, a més de les despeses

bancàries.

Enregistraments

Si algun espectacle s’enregistra per a televisió, el Teatre es reserva el

dret de canviar la ubicació d’algunes localitats, amb avís previ i sempre a

zones de la mateixa categoria o superior.

 

Normativa general

Canvis en la programació

El Liceu, si les circumstàncies ho exigeixen, podrà modificar les dates,

els horaris, els programes i els intèrprets, així com suspendre la funció.

Puntualitat i accessos

Un cop iniciada la funció, no es permetrà l’entrada a la Sala, incloent-hi

les llotges i avantllotges.

Canvis d’ubicació

Per motius d’organització, tècniques, de producció i per enregistraments,

el Teatre podrà disposar de localitats ja venudes i canviar-les per d’altres.

Gravacions i fotografies

No és permès de fotografiar, filmar ni gravar l’espectacle.

Silenci

Els mòbils i altres aparells s’hauran de silenciar abans d’entrar a la Sala.

Es prega als espectadors que evitin sorolls, com ara estossecs, durant

les representacions.

Menors

Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult; els menors

de 5 anys només poden entrar a les funcions infantils.

Objectes a les baranes

No és permès de deixar objectes a les baranes dels pisos ni de les

llotges. Igualment, és prohibit abocar-s’hi.

Assignació de seients

L’espectador ha d’ocupar exclusivament el seient que indica la seva

localitat. No es permet estar de peu dret.

Aliments i begudes

És prohibit d’entrar amb begudes o menjar. Les consumicions s’han de

realitzar exclusivament als bars del Teatre.

Guarda-roba

Els espectadors que no disposin de llotges amb avantllotja hauran

de dipositar obligatòriament al guarda-roba objectes de volum com

bosses, motxilles, paraigües, cascos i abrics. Per seguretat, els objectes

dipositats al guarda-roba podran ser objecte d’inspecció.

Lliurament de flors

Per motius de seguretat, no es poden llançar rams de flors a l’escenari.

Personal de Sala

El personal de Sala és l’encarregat de vetllar pel compliment de la

normativa del Liceu. Conserveu l’entrada i mostreu-la al personal.

Dret d’admissió

La Fundació del Gran Teatre del Liceu es reserva el dret d’admissió.

Animals

Llevat de gossos d'assitència, no poden entrar animals.

Objectes perillosos

És prohibit d’entrar amb objectes considerats perillosos.

Visites

En cas de visita organitzada al Teatre, no es pot entrar un cop iniciada.

Cal seguir les instruccions del guia. Prohibida la lliure circulació. El Liceu

podrà tancar alguns espais i modificar-ne l’itinerari i l’horari.

Promotors externs

En els espectacles de promotors externs, cal complir les seves normes.

El Liceu no assumeix cap de les obligacions ni responsabilitats de

l’organitzador.