Totes les noticies

El Gran Teatre del Liceu selecciona director/a artístic/a

Descarregar el document (PDF)

Missió del lloc de treball

En dependència de la Direcció General del Gran Teatre del Liceu la persona seleccionada definirà, implantarà i desenvoluparà el model artístic del Teatre.

Responsabilitats i funcions

Les principals funcions del lloc de treball consisteixen en:

1.- El Disseny del model artístic pel GTL amb l’objectiu de:

a.-  programar amb relat artístic propi les activitats d’òpera, dansa, recitals i concerts (aquests últims en coordinació amb el departament musical si els concerts són de l’orquestra i cors del GTL)  i  que aquesta programació mantingui una personalitat diferenciada  respecte a la resta de teatres d’òperes del món.

b.- imprimir una dimensió i caràcter global amb arrel local.

c.- tenir en compte els creadors/es del país.

d.- dialogar amb la resta de les arts.

e.- treballar en una programació que contribueixi a desenvolupar noves audiències

f.- ajustar-se al pressupost assignat.

2.- Coordinar-se amb  el departament musical per decidir directors/es musicals, i consensuar totes les decisions que afectin a l’àrea del departament musical (especialment les què tenen a veure amb cor i orquestra)

3.- De l’àrea artística en dependrà el departament de producció, que té la responsabilitat de coordinar tots els elements que intervenen en la realització de cada espectacle.

4.- Coordinar la planificació de les temporades artístiques escoltant els criteris de les diferents àrees que intervenen en la definició de la temporada (àrea de màrqueting, àrea tècnica, el departament musical, àrea de lloguer d’espais) i amb el vist-i-plau del DG del teatre.

5.- Buscar coproductors i partners, si s’escau, d’aquells projectes artístics que es vulguin impulsar i liderar des del Teatre.

6.- Fer-se càrrec de les gires que sorgeixin del Teatre.

7.- Coordinar-se amb el servei educatiu per definir i seva programació artística.

8.- Preveure primer i assegurar després la sostenibilitat econòmica del projecte artístic a través del seu encaix pressupostari de cada temporada

Perfil Professional

Serà seleccionada la persona en funció dels mèrits següents:

 • És indispensable que aporti una experiència àmplia i acreditable de programació artística en els àmbits propis del Gran Teatre del Liceu.
 • Ha d’estar capacitada per elaborar i desenvolupar la línia artística del Teatre combinant la innovació i la projecció internacional del Teatre amb els trets distintius de qualitat de que gaudeix el Gran Teatre del Liceu.
 • Ha de disposar d’un significatiu coneixement i agenda dels diferents intervinents en l’àmbit operístic, tant en l’òrbita local com internacional.
 • Es necessari que acrediti experiència en la gestió econòmica de les programacions de les temporades artístiques i el necessari equilibri pressupostari. Tanmateix, haurà d’acreditar llur capacitat de gestió i coordinació d’equips per assolir el correcte encaix de tots els departaments en el projecte artístic.
 • En aquest sentit es valorarà l’acreditació de formació en gestió cultural i/o empresarial d’Institucions o empreses.
 • És imprescindible el domini d’idiomes, considerant-se imprescindibles l’Anglès, i es valorarà el major nombre d’idiomes parlats.
 • Es valorarà l’acreditació de formació musical i especialment estudis en el camp del cant / veu.
 • Atenent al càrrec al que s’opta, en múltiples ocasions haurà de ser la representació de la Institució i per aquest motiu, cal que sigui una persona empàtica, amb capacitat d’establir relacions estables i reaccionar positivament davant situacions conflictives.

Retribució Salarial i Contractació

 • La retribució salarial s’estableix, inicialment, en 120.000 € que s’adaptarà, si s’escau, als mèrits aportats per la persona seleccionada.
 • La contractació inicial serà de 4 anys prorrogables.

Documentació precisa per a la presentació de Candidatura

Les persones que vulguin ser candidates presentaran:

 • una carta de presentació i motivació (màxim 2 pàgines d’extensió).
 • un CV que serà detallat respecte a l’experiència professional (màxim 4 pàgines).
 • un projecte artístic per al Liceu que reculli els requisits i paràmetres especificats anteriorment (màxim 15 pàgines).

La documentació esmentada podrà presentar-se en llengua catalana, castellana o anglesa.

La data límit de presentació serà fins tot el dia 30 de novembre de 2018 al Departament de Recursos Humans o al correu electrònic selecciopersonal@liceubarcelona.cat 

El procés complert es preveu que resti del tot finalitzat el 31 de gener del 2019. I la data d’incorporació s’establirà amb la persona seleccionada, si bé seria desitjable la incorporació el dia 01 de setembre del 2019.