Característiques

Antiguitat de l'abonament

Els abonaments de Butaca Fixa es classifiquen en funció de la seva antiguitat, entesa com el nombre de temporades que s’ha mantingut l’abonament de manera ininterrompuda.

Els abonaments amb 1 o més anys d'antiguitat es classifiquen en 4 trams segons antiguitat:

Liceu 3 0 - 3 anys
Liceu 10 4 - 10 anys
Liceu 20  11- 20 anys
Liceu Club Més de 20 anys

L’antiguitat va associada a cada abonament concret. En cas que un abonat tingui més d’un abonament, cadascun pot tenir associada una antiguitat diferent.

L’antiguitat s’acumula tant si l’abonament és de Butaca Fixa com si és Flexible, malgrat que aquest últim no té cap tipus de descompte per antiguitat la temporada 2018/19.

L’antiguitat d’un abonament no es perd si es canvia de butaca, zona o torn, sempre que aquest canvi no afecti altres abonats i els obligui a desplaçar-se de butaca.

L’antiguitat de l’abonament es perd en cas de canvi de nom del titular, excepte en el cas de parentiu directe (cònjuge, fills, pares i germans exclusivament).

L’antiguitat de l’abonament es calcula amb data 1 de gener de 2018.

Bonificacions per antiguitat

Es premia la delitat. Els abonaments es classi quen per antiguitat, i gaudeixen de més descompte els que acumulen més anys, de manera ininterrompuda, des de la data d’adquisició.

Aquests descomptes s’apliquen només als abonaments de Butaca Fixa, sobre el preu de venda de l’abonament al públic, d’acord amb la classificació següent:

Liceu 3 1 any 8%
  2 anys 10%
  3 anys 12%
Liceu 10 4 a 10 anys 15%
Liceu 20 11 a 20 anys 18%
Liceu Club Més de 20 anys 20%

Només podran gaudir dels descomptes per antiguitat les persones físiques i les persones jurídiques sense nalitat de lucre i d’utilitat pública, a més de les administracions.

La bonificació és per abonament i independent de l’antiguitat de l’abonat. Així, si un abonat disposa d’abonaments comprats en moments diferents, s’aplicarà a cada abonament la bonificació que pertoqui en funció de la data d’adquisició de cadascun.

Els descomptes i les bonificacions no seran acumulables, llevat que s’hagi indicat el contrari.

Els nous abonaments podran ser objecte de promocions en preu amb caràcter esporàdic i segmentat.

Els descomptes són per aquesta temporada i no comporten aplicació en temporades futures.

Abona't