Institució

< Tornar

El Consorci del Gran Teatre del Liceu es va constituir, en data 17 de desembre de 1980, per les següents entitats consorciades: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri de Cultura.

El Consorci és el propietari de la totalitat dels immobles i les instal·lacions que integren el Gran Teatre del Liceu i, segons contracte d’arrendament subscrit en data 1 de setembre de 1999 entre el Consorci del Gran Teatre del Liceu i la Fundació del Gran Teatre del Liceu, el Consorci va procedir a la cessió de l’explotació del Teatre a favor de la Fundació, per un període de vint-i-cinc (25) anys.

El Consorci disposa de dos òrgans de govern col·legiats, la Junta de Govern i la Comissió Executiva. 

El Consorci es regeix per la Junta de Govern. Aquesta estarà presidida pel President de la Generalitat de Catalunya. Seran Vice-presidents l’Alcalde de Barcelona, el Subsecretari del Ministeri de Cultura i el President de la Diputació de Barcelona. A més, seran vocals de la Junta de Govern, quatre representants de la Generalitat de Catalunya, quatre representants de l’Ajuntament de Barcelona, quatre representants de l’Administració General de l’Estat i dos representants de la Diputació de Barcelona.

D’entre les seves funcions destaquen: l’aprovació dels principis a que s’ha d’ajustar l’explotació del Teatre i dels convenis que s’estableixin amb aquesta finalitat, la supervisió del compliment de les finalitats de la cessió del Gran Teatre del Liceu, ll’aprovació del pressupost de cada exercici, les bases de la seva execució i la liquidació de l’anterior, i l’aprovació de la gestió de la Comissió Executiva. 

La Comissió executiva serà designada per la Junta de Govern d’entre els seus membres. Estarà formada per dos representants de la Generalitat de Catalunya, dos representants de l’Administració General de l’Estat, dos representants de l’Ajuntament de Barcelona i un representant de la Diputació de Barcelona.

La Presidència i Vice-presidència de la Comissió Executiva s’exercirà per períodes de dues anualitats i de manera rotatòria per un dels representants de les Entitats Consorciades de la Junta de Govern, corresponents a la Generalitat de Catalunya i Ministeri de Cultura. 

A la Comissió Executiva li corresponen les funcions d’administració i representació del Consorci d’acord amb les directrius emanades de la Junta de Govern, l’execució del pressupost aprovat pel Consorci i la supervisió de la gestió del Director General. 

El Director General serà nomenat per la Junta de Govern. D’entre les seves funcions destaquen les de presentar a la Comissió Executiva, per elevar-los a la Junta de Govern, els projectes de pressupostos i de la seva liquidació i, portar la iniciativa de les activitats, del finançament i de la contractació del Consorci.

Responsable d'actualització: Direcció General
Darrera actualització/revisió: 03/07/2020