Mesures organitzatives i preventives COVID-19

 

Els espectadors, durant la seva estada al Liceu, han de complir i respectar les mesures organitzatives i preventives establertes pel Teatre per a col·laborar amb la prevenció de la propagació de la Covid-19.

A continuació us detallem les principals mesures organitzatives i preventives establertes pel Gran Teatre per fer del Liceu un espai net i segur lliure de virus

 • Ús obligatori de mascareta a l’interior de les instal·lacions del teatre.
 • Dispensadors de gel hidroalcohòlic instal·lats als accessos i altres zones del teatre per facilitar la higiene de mans.
 • Zona termo-vigilada. Es prendrà la temperatura corporal a les persones que venen al Teatre. No es podrà accedir en cas de temperatura igual o superior a 37,5 (el llindar de la temperatura podrà variar en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries competents). Aquesta mesura preventiva dona compliment a les obligacions establertes per la normativa sanitària, prevenció de riscos laborals i protecció de dades de caràcter personal.
 • Respectar els circuïts de circulació a l’interior del teatre per evitar aglomeracions en els encreuaments i punts de més afluència així com les vies d’accés i sortida establerts
 • Respectar les senyalitzacions d’inhabilitació de butaques. L’aforament es reduirà d’acord amb les indicacions de les autoritats.
 • Sempre que sigui possible respectar la distància de seguretat de 1,5m.
 • L’accés al Teatre es farà de forma esglaonada seguint les indicacions que doni el Teatre amb anterioritat a la data prevista per l’espectacle mitjançant el portal web i/o correu electrònic. La sortida del públic també es realitzarà de manera esglaonada per zones i/o fileres  seguint les indicacions del Teatre.
 • Ús dels ascensors: el seu ús es limitarà al mínim imprescindible i s'utilitzaran preferentment les escales. Quan sigui necessari utilitzar-los, l'ocupació màxima dels mateixos serà de dues persones o aquella que es determini per normativa.
 • Per donar compliment al deure de protecció per prevenir la COVID-19 s’haurà d’evitar l’accés al Teatre en cas de presentar símptomes compatibles amb la malaltia o en cas d’haver estat en contacte directe amb un malalt.
 • Per assegurar la ventilació de l’edifici es mantindrà la renovació d’aire durant les 24 hores.
 • Les instal·lacions usades es desinfectaran diàriament amb màquines d’Ozó.