Declaració d'igualtat d'oportunitats

Descarrega't el document

La Fundació del Gran Teatre del Liceu des de l’Octubre de 2012 treballa, específicament, per a la igualtat efectiva i real entre dones i homes. Ara, ha arribat el moment d’encarar una nova etapa d’aquest treball i és per això que es considera oportú reafirmar el compromís de la FGTL en establir i desenvolupar polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, i també per impulsar i fomentar les mesures per assolir la igualtat real en l’àmbit de l’organització, establint la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra Política Corporativa i de Recursos Humans, d’acord amb la definició del principi que estableixen la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

En tots i cadascun dels àmbits on es desenvolupa l’activitat de la Fundació, des de la selecció, a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, la salut laboral, l’ordenació del temps de treball i conciliació, assumim el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, posant especial ènfasi en la discriminació indirecta, entenent aquesta com  “la situació on una disposició, criteri o pràctica aparentment neutra, posa a una persona d’un sexe en desavantatge particular en relació a persones d’altre sexe”.

Pel que fa referència a la comunicació, tant interna com externa, s’informarà de totes les decisions que s’adoptin i es projectarà una imatge de la Fundació d’acord amb aquest principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Els principis enunciats es portaran a la pràctica fomentant accions d’igualtat, tant correctives com positives, que es derivin de l’aplicació del 2on Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la Fundació del Gran Teatre del Liceu i que millorin la situació present, establint els sistemes de seguiment i avaluació adequats per avançar en la consecució de la igualtat real entre dones i homes de la FGTL, i per extensió, del conjunt de la societat.

Per dur a terme aquesta finalitat es compta amb la representació legal del personal, no només en el procés de negociació col·lectiva, tal i com estableix la normativa, sinó també en tot el procés de desenvolupament i avaluació de les esmentades accions d’igualtat i del 2on Pla d’Igualtat d’Oportunitats. 

 

Roger Guasch i Soler

Fundació del Gran Teatre del Liceu
Barcelona, 01 de juny del 2016