Normativa aplicable

Els Estatuts de la Fundació Gran Teatre del Liceu.

Llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Llei 21/2014, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions d’utilitat pública.

Llei de contractes del sector públic, el text refós de la qual ha estat aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Reial Decret Legislatiu 1/1996 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació i bon govern.

Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Llei Orgànica, de 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

 

Responsable de l’actualització: Departament Legal