Normativa aplicable

Els Estatuts del Consorci del Gran Teatre del Liceu.

Llei de contractes del sector públic, el text refós de la qual ha estat aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació i bon govern.

Responsable de l’actualització: Departament Legal