Sol·licitud d'accés a la informació pública

Es pot utilitzar aquest formulari per exercir el dret d’accés a la informació pública, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Dades d'identificació de la persona sol·licitant
Adreça de la persona sol·licitant
Dades de la persona representant
Adreça a l'efecte de notificació
Descripció de la sol·licitud
Indiqueu quin és el motiu de la vostra sol·licitud

Us informem que segons la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades en aquest document s'incorporaran al fitxer “Accés a la informació pública” titularitat de la Fundació Gran Teatre del Liceu per dur a terme la sol·licitud demanada i facilitar-vos la informació. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos a la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Rambla, 51-59. 08002 Barcelona o a lopd@liceubarcelona.cat.