BASES LEGALS INFORMATIVES SOBRE LES CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG D’ENTRADES DE LA VISITA A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ARTISTA FLÁVIA JUNQUEIRA EL PROPER 11 D'OCTUBRE DE 2022, A LES 16H AL LICEU

1. Entitat organitzadora i finalitat dels sortejos:
L’activitat promocional serà organitzada per la Fundació del Gran Teatre del Liceu (d’ara endavant, “FGTL)”, amb NIF.- G-60754223, domicili a La Rambla 51-59, 08002 Barcelona, i email info@liceubarcelona.cat, amb la finalitat de promoure la cultura musical i, més específicament, de l’operística.

2. Objecte:
Es preveu la celebració de dos sortejos, en els què es posaran a l’abast dels participants les següents entrades: -30 entrades individuals entre els abonats de la temporada 2022-2023 del Liceu per a la visita a la instal·lació de la Flávia Junqueira el proper 11 d'octubre de 2022, a les 16h al Liceu.

20 entrades individuals entre els usuaris de les xarxes socials del Liceu per a la visita a la instal·lació de la Flávia Junqueira el proper 11 d’octubre de 2022, a les 16h al Liceu.

3. Requisits per a participar en els sortejos:
Poden participar en el sorteig, totes aquelles persones que compleixin els següents requisits:

  • Tenir la majoria d’edat
  • Haver-se inscrit al link de registre

La FGTL queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en alguna de les dades facilitades que impedís la seva identificació. 4. Limitacions per a participar en els sortejos:

  • Cada persona només podrà clicar una vegada el link de registre.
  • Quedarà exclòs de la participació tot el personal de la FGTL que organitza dita activitat promocional.

5. Premi:
El premi consistirà en:

  • 30 entrades individuals entre els abonats de la temporada 2022-2023 del Liceu per a la visita a la instal·lació de la Flávia Junqueira el proper 11 d'octubre de 2022, a les 16h al Liceu.
  • 20 entrades individuals entre els usuaris de les xarxes socials del Liceu per a la visita a la instal·lació de la Flávia Junqueira el proper 11 d’octubre de 2022, a les 16h al Liceu.

6. Obtenció del premi:
S'informarà per correu electrònic als guanyadors sobre com obtenir el premi.

7. Organització:
Els sortejos es faran mitjançant un sistema aleatori amb certificat garantit per l’aplicació de sortejos ‘Easy Promos’, que té la següent pàgina web: https://www.easypromosapp.com/es/

8. Període de participació:
S’obrirà en data de 3 d'octubre de 2022 i es tancarà el dia 7 d'octubre de 2022, a les 10h.

9. Responsabilitat del Liceu:
La FGTL es reserva el dret d’acotar, prorrogar, modificar o cancel·lar el sorteig previst en les presents bases legals si així ho estima convenient, en cas de supòsits especials que impedeixin la realització del mateix, o en cas de circumstàncies excepcionals que impedeixin la seva realització. La FGTL es reserva el dret a ajornar o ampliar el període de les promocions, així com la facultat d'interpretar les presents bases legals. La FGTL exclou qualsevol responsabilitat pels casos assenyalats així com per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir als mateixos, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d'Internet.

10. Acceptació de les bases legals:
Al participar en el sorteig i, conseqüentment, donar les seves dades personals, està acceptant de forma expressa les mateixes, així com les normes que regeixen la seva participació i els termes, condicions i la política de privacitat i protecció de dades exposats, així com del criteri de la FGTL quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig. La manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l'exclusió del participant i com a conseqüència d'això, la FGTL quedarà alliberada del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant. Les bases de la promoció estaran a disposició de qualsevol interessat a la pàgina web del Gran Teatre del Liceu www.liceubarcelona.cat.

11. Advertències:
La constància de que hi hagi clars indicis de trampes, usos impropis en relació a la promoció, així com tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats, suposarà la desqualificació automàtica així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat.

12. Tractament de dades personals:
Les dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer, propietat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu Barcelona amb la finalitat exclusiva de gestionar la seva participació en el sorteig (mitjançant la web Easypromos). El tractament de les mateixes es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent (Reglament UE/2016/679 i Llei orgànica 3/2018). El participant del sorteig que resulti guanyador consent i autoritza expressament als organitzadors perquè puguin fer públic el seu nom i cognoms i/o foto a la seva web i a les seves xarxes socials de manera indefinida, sense límit territorial ni contraprestació econòmica. Excepte en aquells casos en què la Fundació del Gran Teatre del Liceu Barcelona acrediti motius imperiosos pel tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats dels participants i amb conformitat amb el que disposa, entre altres, l’article 2 de la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l'honor, intimitat personal i familiar, aquests podran en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació i d’altres previstos a la normativa vigent mitjançant comunicació per escrit acompanyada d’una fotocopia del seu DNI indicant “RGPD”, dirigit a la Fundació del Gran Teatre del Liceu, per correu electrònic a: RGPD@liceubarcelona.cat. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat catalana de protecció de dades a apdcat.gencat.cat

13. Legislació aplicable:
Per tot allò no especificat en aquestes bases legals, la promoció dels sortejos se sotmet a la normativa espanyola en vigor en el moment d’aplicació. En cas de litigi es resoldrà a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona amb renúncia expressa al seu propi fur.