Transparència

Finalitat i missió

< Tornar

D’acord amb l’establert als articles 3 i 4 dels Estatuts, les finalitats i missió del Consorci del Gran Teatre del Liceu són:

Article 3.- Finalitats del Consorci.
El consorci assumeix la reconstrucció i l’explotació del Teatre del Liceu per sobre dels interessos econòmics particulars, amb la finalitat de fomentar i fer assequible al poble l’art musical i la cultura general al nivell que correspon a la tradició del Teatre del Liceu i de la ciutat de Barcelona.

Article 4.- Funcions del Consorci.
Correspondrà al Consorci:

  1. La reconstrucció del Gran Teatre del Liceu, la conservació ordinària i el manteniment dels edificis ocupats pel Teatre i totes les instal·lacions que comprèn.
  2. El proveïment, conservació i reparació dels elements mòbils, maquinària, decorats i mobiliari existent al Teatre i d’aquells altres que en endavant siguin necessaris per als actes i representacions que s’hi facin.
  3. La garantia de que el Gran Teatre del Liceu es destinarà a la realització d’activitats musicals, especialment òpera, ballet i concerts, mantenint les seves característiques tradicionals de freqüència, nombre i qualitat, així com, eventualment, l’organització d’aquesta mena d’activitats.
  4. La contribució econòmica a les activitats que es portin a terme en el Teatre.
  5. L’aprovació dels pressupostos corresponents i l’obtenció dels fons necessaris per cobrir-los. Si en algun exercici hi hagués excedents, s’aplicaran als exercicis següents.
Responsable d'actualització: Direcció General
Última actualització/revisió: 22/06/2020