Transparència

Sol·licitud d'accés a la informació pública

< Tornar

Es pot utilitzar aquest formulari per exercir el dret d’accés a la informació pública, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Dades d'identificació de la persona sol·licitant
Adreça de la persona sol·licitant
Dades de la persona representant
Adreça a l'efecte de notificació
Descripció de la sol·licitud
Indiqueu quin és el motiu de la vostra sol·licitud

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades li fem avinent que la Fundació del Gran Teatre del Liceu, com a Responsable de Tractament, utilitzarà les dades que faciliti en el transcurs d’aquest formulari amb l’única finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’accés a la informació pública. Les seves dades només seran cedides a les entitats quina intervenció sigui estrictament necessària per donar compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; o llevat imperatiu legal.

Continuar amb el procés de sol·licitud d’accés a la informació pública implica l’acceptació del tractament de les seves dades personals.

L'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició dirigint-se a La Rambla núm. 51-59 08002 (Barcelona); o enviant un missatge a RGPD@liceubarcelona.cat i si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control en www.agpd.es.

Additional information about data protection may be found at www.liceubarcelona.cat.