Transparència

Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Llei 21/2014, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions d’utilitat pública.

Llei 21/2014, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions d’utilitat pública.

Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre.

Decret 1252 Modificació PGC 2008. Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Llei 49/2002, de 23 de desembre, del “Régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”

Llei de contractes del sector públic, el text refós de la qual ha estat aprovat pel RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. Real Decret Legislatiu 1/1996 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació i bon govern.

Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Llei Orgànica, de 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.