Les empreses es beneficiaran dels avantatges fiscals que contempla la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de las entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge en les modalitats i percentatges establerts en el seu articulat.

Fiscalitat

La base d’aquesta deducció no pot excedir del 10% de la base imposable del període impositiu. Les quantitats que excedeixin d’aquest límit es podran aplicar en els períodes impositius que finalitzin en els deu anys immediats i successius.

Liceu20

La celebració del 20è aniversari de la reobertura del Liceu ha estat declarada durant el període 2016-2020 com a Esdeveniment d’Excepcional Interès Públic d’acord amb el que es disposa en l’article 27 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Aquest caràcter fiscal permet a les empreses recuperar fins a un 90% de la seva donació a través de la inversió en promoció i publicitat

Fiscalitat Liceu 20

Inserció del logotip Liceu 20 a la publicitat de l’empresa donant