Avís legal

Identificació

Els dominis www.liceubarcelona.com i www.liceubarcelona.cat són propietat de la FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU (d’ara endavant el LICEU):

Fundació del Gran Teatre del Liceu
La Rambla núm. 51-59
Barcelona (08002)
CIF: G-60754223
Núm. d'insripció al Registre de Fundacions: 851

Informació per a l’usuari

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat del LICEU o dels tercers que n’hagin autoritzat el seu ús. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

El LICEU es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo. L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

El LICEU dóna estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat. Les comunicacions que faci l’usuari del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació "entorn segur", establert amb l’objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris.

El LICEU adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris. S’informa els usuaris del web que les seves dades personals no seran controlades per galetes (cookies).

L’usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza al LICEU a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de fer-ne la corresponent gestió administrativa general, la tramesa d’informació d’activitats i eventualment la comercialització de serveis o productes propis i d’empreses col·laboradores del Liceu. I d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, amb una comunicació per escrit juntament amb la fotocòpia del seu DNI dirigida a la Fundació del Gran Teatre del Liceu, per correu postal: La Rambla 51 - 59, 08002 Barcelona; per fax: 93 485 99 28; o per correu electrònic: lopd@liceubarcelona.cat i indicant com a referència “LOPD”.

Obligacions/Prohibicions per a l'usuari

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit del LICEU. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.

El LICEU és una marca legalment registrada, així com els seus dominis web –www.liceubarcelona.com i www.liceubarcelona.cat-. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta sense l’autorització prèvia i per escrit del LICEU.

Clàusules d'exoneració de responsabilitats pel Liceu

La informació facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

El LICEU no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes al LICEU, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

El LICEU no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicacions. Tampoc no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes.

El LICEU no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionamfent del web i dels serveis.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.