Iniciació a l'òpera

El torn PE es defineix com a abonament Popular d’Iniciació a l’òpera.

Compra ara

Està integrat per funcions especialment seleccionades com a introducció a l'òpera. Es pot fer a mida renunciant a 1 funció i recuperant el 100% del seu preu. El nombre d'espectacles inclosos pot variar cada any entre 3 i 5 funcions.

Aquest torn gaudeix dels mateixos avantatges que la resta d’abonaments populars. El preu de venda al públic d’aquest abonament s’ha calculat aplicant un descompte sobre el preu que resulta de sumar el cost de les entrades comprades individualment*.

Aquest descompte és, de manera general, del 15%, igual que els abonaments Populars Estàndard, però podrà ser superior per als col·lectius següents:

Joves:

 • Fins a 18 anys: 50% de descompte
 • Fins a 24 anys: 35% de descompte
 • Fins a 29 anys: 25% de descompte

Persones grans:

 • Beneficiaris de la Targeta rosa (gratuïta o reduïda) de l’Ajuntament de Barcelona o de l’àrea metropolitana de Barcelona (AMB): 30% de descompte
 • Jubilats residents a municipis fora de l’AMB:
  • Si acrediten tenir ingressos econòmics a la unitat familiar per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.) inferiors al doble de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), s’equipararan als beneficiaris de la Targeta rosa.
  • A l’efecte del càlcul, els ingressos dels sol·licitants són el resultat de dividir els ingressos globals de la unitat familiar a la qual pertany, entre el nombre de membres.
  • Es considera unitat familiar el matrimoni i fills menors de 18 anys que conviuen amb els pares i els fills majors de 18 anys sempre que estiguin incapacitats legalment.
  • Caldrà adreçar-se a les taquilles del Teatre amb la documentació acreditativa per a la seva avaluació.

Per gaudir d'aquests avantatges, aquests abonaments només es podran adquirir a Taquilles amb la corresponent acreditació.

Els descomptes indicats són per a aquesta temporada i no comporten l’aplicació en temporades futures. Així mateix, els descomptes no són prorrogables més enllà de la temporada 2016/17 i s’hauran de tornar a sol·licitar cada temporada en cas que tornin a estar disponibles, per bé que poden variar en condicions i import.

Els abonaments del torn PE que gaudeixin de descomptes superiors al general són personals i intransferibles. La vulneració d’aquesta condició suposarà la cancel·lació immediata de l’abonament i sense dret a reclamació de cap mena de quantitat al Teatre, a més de la impossibilitat de poder gaudir d’aquests avantatges en un període no inferior a 5 anys.

Els abonats hauran de mostrar l’abonament i la identificació si és requerit pel personal del Teatre. Pels canvis de dia de les funcions d’abonaments amb descomptes diferents del general, s’haurà d’abonar el diferencial entre l’import pagat per la funció prevista i el de la nova funció, aquesta última calculada només amb la bonificació general del 15%.

Les funcions incloses en aquest torn podran ser objecte de descomptes discrecionals especials per a col·lectius específics, amb la voluntat de promoure l’òpera entre nous públics.

(*) Els percentatges són aproximats, ja que s’arrodoneix l’import final de l’abonament.

Compra ara