Sol·licitud d'accés a la informació pública

< Tornar

Es pot utilitzar aquest formulari per exercir el dret d’accés a la informació pública, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Dades d'identificació de la persona sol·licitant
Adreça de la persona sol·licitant
(plaça, carrer, etc.)
Dades de la persona representant
Adreça a l'efecte de notificació
(plaça, carrer, etc.)
Descripció de la sol·licitud
Indiqueu quin és el motiu de la vostra sol·licitud