Compromís Ambiental i Energètic

El Gran Teatre del Liceu, conscient de la importància de la protecció del medi ambient, te implantat un sistema de Gestió Ambiental i Energètic, mitjançant el qual vol contribuir a la seva preservació.

El Gran Teatre del Liceu va ser el primer teatre europeu que va obtenir a l’any 2004 la certificació del Sistema de Gestió Ambiental conforme a la norma ISO 14.001, complint amb estàndards internacionals pels sistemes de gestió ambiental, i també la certificació EMAS (Ecomanagement and Audit Scheme), complint amb el reglament europeu pels sistemes d’ecogestió i ecoauditoria.

El registre EMAS és un sistema que promou la millora continua del comportament ambiental de les organitzacions. Amb la implantació d’aquest Sistema de Gestió Ambiental, el Gran Teatre del Liceu té un compromís per desenvolupar la seva tasca amb el màxim respecte i utilitzar totes les eines que estiguin al seu abast per millorar el seu comportament ambiental.

Encara que el Teatre no és una entitat especialment contaminant, sí que es pot contribuir gestionant els recursos de la millor manera possible per tal de minimitzar el impacte que es pugui produir. 

L’abast del sistema son totes aquelles activitats que es desenvolupen en les instal·lacions que formen el Gran Teatre del Liceu i els impactes ambientals relacionats. Aquest sistema és una eina d’autoavaluació per valorar els impactes ambientals i energètics associats a l’activitat del teatre. A partir d’aquest coneixement es desencadena un procés de millora continua en el treball diari per minimitzar aquests impactes i finalment s’estableixen uns mecanismes d’autocontrol per vetllar pel bon funcionament de tota l’estructura del sistema.

L’any 2011, el Gran Teatre del Liceu obté la certificació que acredita el seu Sistema de Gestió Energètica conforme a la norma UNE EN 16.001, i l’any 2013 obté la certificació ISO 50.001 que va substituir a l’anterior norma, sent d’aquesta manera el primer teatre d’òpera d’Europa en assolir aquesta distinció.

L’any 2016 i, amb l’esperit de ser exemple a seguir i d’encoratjar altres equipaments culturals, el Gran Teatre del Liceu obté el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. Aquest distintiu és un sistema català d’etiquetatge ecològic que identifica i certifica de manera oficial que certs productes o serveis, superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

D’aquesta manera el Gran Teatre del Liceu integra tots els compromisos ambientals i tots els energètics en una mateixa Política Ambiental i Energètica, i tot gestionat mitjançant un Sistema de Gestió Ambiental i Energètic (SGAiE), consolidant així aquests compromisos ambientals, l’eficiència energètica i la millora continua.

Dins d’aquest procés de millora continua, es fixen objectius anuals, tant per millorar el impacte ambiental de les activitats, com per l’estalvi i l’eficiència energètica, que son auditats anualment.

El Teatre elabora cada temporada la Declaració Ambiental, document on es detalla tot el comportament ambiental i energètic, el grau d’assoliment dels objectius i l’acompliment amb els requisits legals i altres requisits.

Un control dels aspectes ambientals i sobre l’estalvi energètic en termes d’il·luminació, climatització, estalvi d’aigua, gestió de residus i formació ambiental ha permès assolir dades com les següents:

  • Des de la temporada 2009/10 fins la 2015/16, el consum elèctric s’ha reduït en més de la meitat, passant d’un consum de 9.000.000 kWh a 4.000.000 kWh, aproximadament.
  • El 97% del total de la il·luminació del Teatre funciona amb tecnologia LED (6.700 punts de llum).
  • Es recuperen i reutilitzen 96 milions de litres d’aigües freàtiques per temporada (l’equivalent a 40 piscines olímpiques).
  • Existeixen polítiques de reutilització i reaprofitament de material per la construcció d’escenografies. La temporada 2015/16, el percentatge de materials rebutjables només va ser del 27%. La resta eren reutilitzables o reciclables.

 

 

 

Documentació