Normativa aplicable

< Tornar

Els Estatuts del Consorci del Gran Teatre del Liceu.

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractació del sector públic.

Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació i bon govern.

Ordre JUS/152/2018 de 12 de setembre de 2018. 

Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Llei 40/2015 d'1 d'octubre del règim jurídic del sector públic.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Eurepeu i el Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta a tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 985/46/CE

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Responsable d'actualització: Direcció General
Darrera actualització/revisió: 22/06/2020