El Gran Teatre del Liceu, conscient de la importància de la protecció del medi ambient, té implantat un sistema de Gestió Ambiental i Energètic, mitjançant el qual vol contribuir a la seva preservació.

El Gran Teatre del Liceu va ser el primer Teatre europeu que va obtenir l’any 2004 la certificació del Sistema de Gestió Ambiental conforme a la norma ISO 14.001, complint amb estàndards internacionals dels sistemes de gestió ambiental, i també la certificació EMAS (Ecomanagement and Audit Scheme), complint amb el reglament europeu dels sistemes d’ecogestió i ecoauditoria.

El registre EMAS és un sistema que promou la millora contínua del comportament ambiental de les organitzacions. Amb la implantació d’aquest Sistema de Gestió Ambiental, el Gran Teatre del Liceu té el compromís de desenvolupar la seva tasca amb el màxim respecte i utilitzar totes les eines que estiguin al seu abast per millorar el seu comportament ambiental.

Encara que el Teatre no és una entitat especialment contaminant, sí que pot contribuir gestionant els recursos de la millor manera possible per tal de minimitzar l’impacte que es pugui produir.

L’abast del sistema agrupa totes aquelles activitats que es desenvolupen en les instal·lacions que formen el Gran Teatre del Liceu i els impactes ambientals relacionats. Aquest sistema és una eina d’autoavaluació per valorar els impactes ambientals i energètics associats a l’activitat del Teatre. A partir d’aquest coneixement, es desencadena un procés de millora contínua en el treball diari per minimitzar aquests impactes i finalment s’estableixen uns mecanismes d’autocontrol per vetllar pel bon funcionament de tota l’estructura del sistema.

L’any 2011, el Gran Teatre del Liceu obté la certificació que acredita el seu Sistema de Gestió Energètica conforme a la norma UNE EN 16.001, i l’any 2013 obté la certificació ISO 50.001 que va substituir l’anterior norma, convertint-se d’aquesta manera en el primer Teatre d’òpera d’Europa en assolir aquesta distinció.

L’any 2016 i, amb l’esperit de ser exemple a seguir i d’encoratjar altres equipaments culturals, el Gran Teatre del Liceu obté el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. Aquest distintiu és un sistema català d’etiquetatge ecològic que identifica i certifica de manera oficial que certs productes o serveis, superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

D’aquesta manera el Gran Teatre del Liceu integra tots els compromisos ambientals i tots els energètics en una mateixa Política Ambiental i Energètica, ambdós gestionats mitjançant un Sistema de Gestió Ambiental i Energètic (SGAiE), consolidant així aquests compromisos ambientals, l’eficiència energètica i la millora contínua.

Dins d’aquest procés de millora contínua, es fixen objectius anuals tant per millorar l’impacte ambiental de les activitats, com per aconseguir l’estalvi i l’eficiència energètica, que són auditats anualment.

El Teatre elabora cada temporada la Declaració Ambiental, document on es detallen tot el comportament ambiental i energètic, el grau d’assoliment dels objectius i l’acompliment amb els requisits legals i altres requisits. Aquesta Declaració Ambiental és un document públic i es pot trobar a la pàgina web del Teatre.

Un control dels aspectes ambientals i de l’estalvi energètic en termes d’il·luminació, climatització, estalvi d’aigua, materials, gestió de residus i formació ambiental ha permès assolir, durant la temporada 2020-2021, les següents fites:

  • Fruit de la substitució dels climatitzadors CL02 i CL03 i de les accions dutes a terme per la reducció del consum energètic durant les darreres 3 temporades, s’ha assolit una reducció del 18% del consum en el sub-ús energètic dels ventiladors dels climatitzadors.
  • Una temporada més, s’ha aconseguit millorar el rati de residus recollits selectivament, situant-se en un valor per sobre del 34% dels residus generats pel Teatre.
  • S’ha fet formació de reciclatge ambiental i energètic als col·lectius del cor i l’orquestra (aproximadament 1/3 de la plantilla del Teatre).
  • S’ha reduït significativament el consum de paper per publicacions i publicitat pels diferents títols, bàsicament degut a la eliminació dels programes de mà en format paper. Degut també a la pandèmia de la Covid-19, es va passar a publicar el programa de mà de cada espectacle en format digital i finalment, s’ha pres la decisió de mantenir aquesta mesura.

Es continua contractant tota l’energia elèctrica 100% d’origen renovable.

S’ha continuat incorporant la valoració del comportament ambiental i energètic dels tallers d’escenografies en les darreres licitacions. Tanmateix, a diferents licitacions d’escenografies, s’han incorporat criteris de cicle de vida de la producció.

El Gran Teatre del Liceu es mostra com un teatre líder en el seu camp pel que fa a la gestió ambiental i energètica, mirall de molts altres teatres d’arreu del món per al desenvolupament de línies de treball que condueixin a la millora ambiental i energètica de les seves activitats.

Premis i mencions

  • Premi EMAS Catalunya de 2011 a la millor implantació ambiental.
  • Menció d'Honor en estalvi i eficiència energètica en els premis EnerAgen 2012.
  • Premi Best Energy Service Project 2015: El jurat d’aquests premis, format per membres de la Comissió Europea, Banc Europeu d’Inversions, Federació Europea d’Agències d’Energia i l’European Bank for Reconstruction and Development va atorgar el premi Best Energy Service Project award 2014 al Liceu pel seu Pla d’estalvi i eficiència energètica, innovació tecnològica i finançament sostenible.

 

 

 

Documentació