Les empreses es beneficiaran dels avantatges fiscals que contempla la Llei 49/2002, de 23 de desembre, actualitzades en el Reial decret - Llei 6/2023 de 19 de desembre, de règim fiscal de las entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge en les modalitats i percentatges establerts en el seu articulat.

fiscalitat empreses

La base d’aquesta deducció no pot excedir del 15% de la base imposable del període impositiu. Les quantitats que excedeixin d’aquest límit es podran aplicar en els períodes impositius que finalitzin en els deu anys immediats i successius.